corporate social responsibility

Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

Εισαγωγή

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εκφράζεται μέσα από τη στάση που διατηρεί κάθε εταιρία απέναντι στο περιβάλλον και στην κοινωνία. Η GreenFence αναγνωρίζει την ευθύνη που της αναλογεί ως οντότητα απέναντι στην κοινωνία και στο περιβάλλον και για το λόγο αυτό θέτει την κοινωνική εταιρική ευθύνη ως αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο του στρατηγικού σχεδιασμού της, αναλαμβάνοντας υπεύθυνες πρωτοβουλίες και εφαρμόζοντας συγκεκριμένες πολιτικές και δράσεις αναφορικά με τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της κοινωνίας.

Ορισμοί/Συντμήσεις

 • ΕΚΕ: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: η οικειοθελής δέσμευση των εταιρειών για ένταξη στις επιχειρηματικές τους πρακτικές, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτισμικών δράσεων που είναι πέρα και πάνω από όσα επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία και έχουν σχέση με όσους επηρεάζονται από την δραστηριότητά τους.
 • Εταιρική Εικόνα: το σύνολο των συναισθηματικών αντιδράσεων που δημιουργούνται στο μέσο κοινωνό κάθε φορά που σκέφτεται κάποια εταιρία και οι οποίες οδηγούν σε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, είτε θετική είτε αρνητική.
 • Εταιρική Φήμη: Η συνειδητή από μέρους των κοινωνών απόδοση χαρακτηρισμών που είναι κοινωνικά θετικά αποδεκτοί προς μία εταιρεία.
 • Εταιρική Φιλανθρωπία: η προσφορά χρημάτων σε κάποιο φιλανθρωπικό οργανισμό/σκοπό. Αποτελεί την πιο παραδοσιακή μορφή ΕΚΕ.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η ΕΚΕ διακρίνεται σε τρία είδη:

Στρατηγική

Συνδυάζει κοινωνικά οφέλη με άμεσους στρατηγικούς στόχους, αποσκοπώντας στην ενίσχυση των μακροπρόθεσμων οικονομικών στόχων.

Ηθική

Αφορά σε διάφορες ενέργειες που στόχο έχουν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά, με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιείται η οποιαδήποτε κοινωνική βλάβη.

Ανθρωπιστική

Η εταιρεία δεν αποσκοπεί μόνο στην αποφυγή πρόκλησης κοινωνικής βλάβης, αλλά ενισχύει τις προσπάθειες εξάλειψης των κοινωνικών προβλημάτων, όπως χαμηλό βιοτικό επίπεδο, ναρκωτικά, εγκλήματα κ.α.

Η Πολιτική ΕΚΕ της GreenFence

H Greenfence σεβόμενη το περιβάλλον άλλα και τις ανάγκες της κοινωνίας, καθιστά την ΕΚΕ μέρος της στρατηγικής της και αντιμετωπίζει τόσο τα περιβαλλοντικά όσο και τα κοινωνικά ζητήματα με πρόνοια, ευαισθησία και σύνεση. Αποσκοπώντας λοιπόν, στη συμβολή αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων και έχοντας ως όραμα ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους και θέλοντας να αφήσει θετικό αποτύπωμα φροντίζοντας για τις μελλοντικές γενιές, η GreenFence εφαρμόζει ένα σύνολο βέλτιστων και στοχευμένων πρακτικών σε κάθε επίπεδο λειτουργίας της, από τις πρακτικές εντός της εταιρίας μέχρι και την επιλογή συνεργατών που έχουν την ίδια περιβαλλοντική και κοινωνική συνείδηση.

greenfence logo

Συγκεκριμένα, η GreenFence:

 • Ευαισθητοποιεί και ενθαρρύνει την κοινωνική αλλαγή, διατηρώντας την εταιρική εικόνα της.
 • Βελτιώνει τις εργασιακές συνθήκες και υιοθετεί πολιτικές φιλικές προς το περιβάλλον.
 • Διατηρεί την εταιρική φήμη της συμμετέχοντας στο δίκαιο εμπόριο.
 • Πραγματοποιεί φιλανθρωπικές προσφορές (Εταιρική Φιλανθρωπία).
 • Δεσμεύεται διαρκώς για ηθική συμπεριφορά και συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη με ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο του εργατικού δυναμικού της και των οικογενειών τους, καθώς επίσης και των τοπικών κοινοτήτων και της κοινωνίας γενικότερα.
 • Μεριμνά για τον τακτικό έλεγχο των καταναλώσεών της σε νερό, ενέργεια και πρώτες ύλες καθώς και για την εκπομπή ρύπων στο περιβάλλον
 • Δεσμεύεται για τη χρήση και παραγωγή ανακυκλωμένων και ανακυκλώσιμων υλικών αυξάνοντας την ανθεκτικότητα των προϊόντων.
 • Αντισταθμίζει τις ρυπογόνες εκπομπές
 • Μεριμνά για τις ειδικές ομάδες δίνοντάς τους θέσεις εργασίας συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της ανεργίας, στην ίση μεταχείριση των ατόμων και την ενίσχυση των άπορων ομάδων.
 • Σέβεται το ανθρώπινο δυναμικό της χωρίς διακρίσεις.
 • Ενσωματώνει σε εθελοντική βάση κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς προβληματισμούς
 • Συνεργαζόμαστε για την υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων για την επίτευξη των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων τους
 • Ενεργούμε σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας της Εταιρείας «Κάνοντας Τις Αξίες Μας Πράξη»
 • Συνεργαζόμαστε δυναμικά με τους κοινωνικούς εταίρους με σεβασμό στην τοπική κουλτούρα
 • Σεβόμαστε την πολιτιστική κληρονομιά των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε
 • Διαμορφώνουμε ευκαιρίες για τους κατοίκους και τις τοπικές εταιρείες, ώστε να επωφεληθούν άμεσα και έμμεσα από τις δραστηριότητες της εταιρείας
 • Τηρούμε και προσπαθούμε να υπερβούμε τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα
 • Σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα εντός του πεδίου δράσης μας
corporate social responsibility