GreenFence

Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων

Στο παρόν κείμενο αποτυπώνεται η πολιτική που έχει υιοθετήσει η εταιρεία ως προς τις διαδικασίες που τηρούνται σε περίπτωση που ανακύψει περιστατικό σύγκρουσης συμφερόντων

Η GreenFence παρέχει ευρύ φάσμα υπηρεσιών και συνεπώς διενεργεί πολλές συναλλαγές σε μόνιμη βάση. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών ενδέχεται να διαμορφωθούν συνθήκες οι οποίες να οδηγούν σε περιστατικά σύγκρουσης συμφερόντων, είτε εκτάκτως, είτε σε επαναλαμβανόμενη βάση. Το παρόν έγγραφο αποτυπώνει την πολιτική που έχει υιοθετήσει η εταιρεία ως προς τις διαδικασίες που τηρούνται σε περίπτωση που ανακύψει περιστατικό σύγκρουσης συμφερόντων.

 

Ορισμοί

 • Σύγκρουση Συμφερόντων: Σύγκρουση συμφερόντων υφίσταται όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα αντιμετωπίζουν ανταγωνιστικά συμφέροντα και η εξυπηρέτηση του συμφέροντος του ενός μπορεί να λειτουργήσει εις βάρος του άλλου. Κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων νοείται επίσης κάθε κατάσταση κατά την οποία η δυνατότητα ανεξάρτητης και ακέραιης αξιολόγησης, κρίσης, αντικειμενικότητας ή λήψης απόφασης των εργαζομένων επηρεάζεται ή δύναται να επηρεαστεί, από προσωπικά συμφέροντα, η ικανοποίηση των οποίων έρχεται σε αντίθεση με τα συμφέροντα της εταιρείας, από συμφέροντα τρίτων ή από πράξεις ή παραλείψεις του προσωπικού που ενδεχομένως να θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας. ή/και πελατών της (πχ. Παρεμπόδιση εκτέλεσης καθηκόντων, παράβαση κανονισμών και οδηγιών, μη τήρηση πίστης ή πράξεις που πλήττουν το κύρος και την φήμη της εταιρείας).
 • Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων: Είναι η πολιτική που καθορίζει το πλαίσιο του εντοπισμού περιστατικού σύγκρουσης συμφερόντων, της διαχείρισης, αντιμετώπισης και αποφυγής αυτού.
 • Οικονομικό Συμφέρον: Ο,τιδήποτε αποφέρει οικονομικό ή χρηματικό όφελος σε κάποιο πρόσωπο.
 • Πελάτης: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση Προσώπων το οποίο λαμβάνει τις, από την εταιρεία, παρεχόμενες υπηρεσίες ανεξαρτήτως εάν ενεργεί για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτου.
 • Συνδεόμενα Πρόσωπα: Συνδεόμενα πρόσωπα θεωρούνται εκείνα τα οποία συνδέονται με κάποιον από τους παρακάτω τρόπους με τον διενεργούντα τη συναλλαγή. Αυτοί είναι ο/η σύζυγος ή ο/η σύντροφος του προσώπου αυτού που εξομοιώνεται με σύζυγο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα εξαρτώμενα τέκνα ή/και τα εξαρτώμενα θετά τέκνα του διενεργούντος τη συναλλαγή, οι λοιποί συγγενείς του διενεργούντος τη συναλλαγή οι οποίοι κατά τη διενέργεια της συναλλαγής διέμεναν επί ένα τουλάχιστον έτος, στην ίδια οικογενειακή στέγη με τον διενεργούντα την συναλλαγή.
GreenFence-conflict

Σκοπός της Πολιτικής

Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι να καθορίσει ένα πλαίσιο και να παρέχει τις κατευθυντήριες γραμμές διαχείρισης, αντιμετώπισης και πρόληψης περιστατικών σύγκρουσης συμφερόντων.

Συγκεκριμένα η Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων συμβάλλει στα εξής:

 • Στον εντοπισμό καταστάσεων από τις οποίες μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων η οποία θα επιφέρει βλάβη στα συμφέροντα του πελάτη ή της εταιρείας.
 • Στην εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών και στη λειτουργία μηχανισμών και συστημάτων για τ διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων
 • Στο σχεδιασμό και την εφαρμογή τακτικών με προληπτικό ρόλο ενάντια στις ζημίες που μπορούν να προκληθούν στους πελάτες και στην εταιρεία από ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων.
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η GreenFence υιοθετεί πολιτική για τον προσδιορισμό των μέσων αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων και την αποτροπή ανάρμοστων συμπεριφορών του προσωπικού που ενδέχεται να οδηγήσουν σε καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων. Για τους λόγους αυτούς, η GreenFence καταγράφει και παρακολουθεί τις συναλλαγές του προσωπικού. Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται διατηρούνται σε αρχείο και μπορούν να ερευνηθούν οποτεδήποτε καταστεί αναγκαίο.

Οι διενεργούντες τις συναλλαγές θα πρέπει να πράττουν σύμφωνα με τα εξής:

 • Οι συναλλαγές θα πρέπει να γίνονται σε καθεστώς διαφάνειας ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα και η ορθότητά τους.
 • Οι συναλλαγές δεν θα πρέπει να αντίκεινται στην ισχύουσα νομοθεσία και τους ισχύοντες κανονισμούς αλλά και να μην αντιβαίνει στο περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής.
 • Οι συναλλαγές δεν θα πρέπει να αποσπούν τον εργαζόμενο από τα καθήκοντα της θέσης εργασίας του.
 • Οι συναλλαγές δεν θα πρέπει να απειλούν τη φήμη και το κύρος της εταιρείας.
 • Οι συναλλαγές δεν θα πρέπει να συνεπάγονται την κατάχρηση ή την αθέμιτη γνωστοποίηση των εμπιστευτικών πληροφοριών.
 • Οι συναλλαγές δεν θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα κατάχρησης εξουσίας.
 • Οι συναλλαγές δεν θα πρέπει να αντιτίθενται στα συμφέροντα της εταιρείας.
 • Με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής, η GreenFence παρέχει την απαιτούμενη εκπαίδευση και ενημέρωση στους εργαζομένους της σχετικά με ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων. Μέσω της εκπαίδευσης αυτής οι εργαζόμενοι αναπτύσσουν την ικανότητα να εντοπίζουν τα περιστατικά σύγκρουσης συμφερόντων και εφόσον έχουν λάβει την κατάλληλη κατάρτιση να μπορούν να τα αντιμετωπίζουν και να τα διαχειριστούν. Επιπλέον, τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα είναι τα κατάλληλα ώστε να ενισχύουν την αφύπνιση της συνείδησης του προσωπικού σε ό,τι αφορά καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων, παρέχοντας τις σχετικές πληροφορίες.
 • Τέλος, η GreenFence, αποσκοπώντας στην έγκαιρη διάγνωση πιθανών καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων εφαρμόζει τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε τα περιστατικά να εντοπίζονται και να διευθετούνται. Όλα τα περιστατικά σύγκρουσης συμφερόντων καταγράφονται και διατηρούνται σε αρχείο.
 • Στις περιπτώσεις που παρά το ότι έχουν εφαρμοσθεί τα μέτρα πρόληψης, αλλά κρίνεται ότι η κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων είναι αναπόφευκτη και η αποφυγή της δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί, η GreenFence ενημερώνει τους πελάτες της πριν εκτελέσει τη σχετική πράξη για λογαριασμό τους.
GreenFence-conflict-of-interest

Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα Πολιτική εκτείνεται σε όλες τις δραστηριότητες και υπηρεσίες που παρέχονται από την GreenFence στους πελάτες της και στο σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας, ειδικότερα δε στους εργαζόμενους εκείνους που λόγω της θέσης εργασίας του εκτελούν με μεγαλύτερη συχνότητα συναλλαγές. Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, πελάτες της GreenFence λογίζονται τόσο οι ήδη υφιστάμενοι, όσο και οι νέοι πελάτες. Κάθε συναλλαγή και δραστηριότητα εταιρείας διέπεται από της ρυθμίσεις της παρούσας πολιτικής και πρέπει πάντοτε το περιεχόμενό της να λαμβάνεται υπόψη.