GreenFence

Πολιτική κατά της Βίας και της Παρενόχλησης

Ο σεβασμός προς όλους αποτελεί κατευθυντήρια γραμμή για την εταιρική πολιτική και συμβάλλει στη διατήρηση των αξιών και της ηθικής της GreenFence. Σε απόλυτη συμμόρφωση προς τα άρθρα 9 και 10 του Νόμου 4808/2021, σχετικά με την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας η εταιρεία υιοθετεί την παρούσα πολιτική.

Ορισμοί

 • Βία και παρενόχληση: Είναι οι πράξεις, συμπεριφορές ή πρακτικές εκείνες οι οποίες αποσκοπούν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη. Τέτοιες συμπεριφορές είναι δυνατόν να εκδηλώνονται είτε μεμονωμένα, είτε κατ’ εξακολούθηση.
 • Παρενόχληση: Ως παρενόχληση νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια του ατόμου και δημιουργούν ένα εκφοβιστικό, εχθρικό, ταπεινωτικό και επιθετικό περιβάλλον. Στις συμπεριφορές αυτές συμπεριλαμβάνεται και η παρενόχληση λόγω φύλου ή για άλλους λόγους διάκρισης.
 • Παρενόχληση λόγω φύλου: Είναι οι συμπεριφορές παρενόχλησης που συνδέονται με το φύλο ενός προσώπου και οι οποίες αποσκοπούν στην παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου αυτού. Οι μορφές συμπεριφοράς αυτές περιλαμβάνουν και τη σεξουαλική παρενόχληση του Ν. 3896/ 2010, καθώς και μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την έκφραση, την ταυτότητα, ή τα χαρακτηριστικά φύλου του προσώπου.
 • Περιστατικά βίας και παρενόχλησης: Ένα περιστατικό βίας και παρενόχλησης μπορεί να συνίσταται στις εξής πράξεις ενδεικτικά: πραγματική ή απειλούμενη βία, εκφοβισμός, λεκτική βία, απειλές, προσβλητικά σχόλια, υποτιμητικά σχόλια, πράξεις αντιποίνων, σεξουαλικά σχόλια, αστεία, χειρονομίες, ανήθικα σχόλια.
 • Χώρος Εργασίας: Ως χώρος εργασίας νοείται ένα ευρύτερο χωρικό πλαίσιο στο οποίο μπορούν να λάβουν χώρα περιστατικά βίας και παρενόχλησης. Χώρος εργασίας θεωρείται κάθε χώρος που ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του, κάνει διάλειμμα ή αναπαύεται. Επιπλέον τα επαγγελματικά ταξίδια, οι χώροι όπου λαμβάνουν χώρα εκπαιδεύσεις σχετικές με την εργασία καθώς και χώροι όπου πραγματοποιούνται εκδηλώσεις άμεσα σχετιζόμενες με την εργασία.

Σκοπός της Πολιτικής

Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η δημιουργία και η εξασφάλιση ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο βασίζεται στον σεβασμό και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ενώ παράλληλα προστατεύει το δικαίωμα του ατόμου να εργάζεται σε ένα ασφαλές, χωρίς περιστατικά βίας και παρενόχλησης, περιβάλλον. Η GreenFence δεσμεύεται για την διατήρηση ενός τέτοιου περιβάλλοντος και δεν ανέχεται καμία τέτοια συμπεριφορά μεταξύ των εργαζομένων της ή των συνεργατών της.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Διοίκηση της GreenFence, πρωτίστως σεβόμενη την προσωπικότητα του ατόμου αλλά και τις αξίες που πρεσβεύει σε όλη την πορεία της, υιοθετεί την παρούσα πολιτική:

 • Το προσωπικό ενημερώνεται και ευαισθητοποιείται σχετικά με το θέμα της βίας και της παρενόχλησης στους χώρους εργασίας. Το προσωπικό της εταιρείας γνωρίζει ποιες πράξεις ή συμπεριφορές είναι εκείνες που συνιστούν περιστατικά βίας και παρενόχλησης.
 • Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει μεριμνήσει ώστε να λαμβάνονται μέτρα για την πρόληψη τέτοιων περιστατικών, τον περιορισμό τους και την αντιμετώπισή τους.
 • Ανοικτή επικοινωνία με την Διοίκηση της εταιρείας και τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης σε περίπτωση διαπίστωσης τέτοιου περιστατικού και η δημιουργία ενός αισθήματος ασφάλειας ότι η αναφορά αυτή δεν θα οδηγήσει σε πράξεις αντιποίνων.
 • Αξιολόγηση σε τακτική βάση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων μέτρων πρόληψης.
 • Ορισμός του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης ως πρόσωπο- «σύνδεσμος», αρμόδιο να καθοδηγεί και να ενημερώνει τους εργαζόμενους για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία.
 • Απαγόρευση αντιποίνων σε βάρος του θιγόμενου ή/και καταγγέλλοντος προσώπου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4808/2021.
 • Έρευνα και εξέταση των καταγγελιών με αμεροληψία και προστασία της εμπιστευτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων και των καταγγελλομένων.

Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα πολιτική εκτείνεται σε όλο το προσωπικό της εταιρείας με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης και σε κάθε πρόσωπο που συνεργάζεται με αυτήν με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών, με έμμισθη εντολή, με σύμβαση δανεισμού κ.α.

 
GreenFence-anti-violence

Κάθε εργαζόμενος, σε βάρος του οποίου εκδηλώθηκε οποιοδήποτε περιστατικό βίας και παρενόχλησης, οφείλει να αναφέρει το περιστατικό και να το καταγγείλει στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης ο οποίος έχει οριστεί και ως «πρόσωπο- σύνδεσμος». Η καταγγελία μπορεί να υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή μέσω e-mail στη διεύθυνση compliance@greenfence.gr . Η καταγγελία γίνεται πάντα επώνυμα και θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του καταγγελλόμενου καθώς και το/τα περιστατικό/περιστατικά  που στοιχειοθετούν την απαγορευμένη συμπεριφορά.

Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης διερευνά διεξοδικά κάθε καταγγελία και συλλέγει οποιαδήποτε πληροφορία  μπορεί να συνιστά απόδειξη του αναφερόμενου περιστατικού. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να συνομιλήσει τόσο με τον καταγγέλλοντα, όσο και με τον καταγγελλόμενο, να εξετάζει μάρτυρες και γενικότερα να συλλέξει τις επαρκείς ενδείξεις που αποδεικνύουν το περιστατικό βίας ή παρενόχλησης. Εφόσον η έρευνα ολοκληρωθεί, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης υποβάλλει, με έγγραφη αναφορά, τα αποτελέσματα στη Διοίκηση της GreenFence. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται παράλληλα και στον καταγγέλλοντα και στον καταγγελλόμενο ώστε αμφότεροι να λάβουν γνώση. Η έρευνα και η ανακοίνωση του αποτελέσματός της πρέπει να γίνεται εντός διαστήματος τριών (3) εβδομάδων από την ημερομηνία υποβολής της καταγγελίας από τον καταγγέλλοντα.

Στην περίπτωση που πράγματι έχει στοιχειοθετηθεί κάποιο περιστατικό βίας ή παρενόχλησης, η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει στη λήψη όλων των προβλεπόμενων από τον Κανονισμό Εργασίας μέτρων. Τα μέτρα αυτά μπορούν να συνίστανται μεταξύ άλλων στα εξής:

 • Παρατήρηση προς συμμόρφωση
 • Αλλαγή θέσης εργασίας
 • Καταγγελία σύμβασης ή διακοπή της συνεργασίας
 

Σε περίπτωση ανακολουθίας της παρούσας πολιτικής ή για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης μέσω e-mail στο compliance@greenfence.gr ή τηλεφωνικώς στο 22990 42494.