GreenFence

Διαχείριση Περιβάλλοντος και Κοινωνική Πολιτική

Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τη βιομηχανική και εμπορική δραστηριότητα γίνεται εντονότερη στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού και της συνεχούς τεχνολογικής εξέλιξης, η οποία καλείται να εξυπηρετήσει τις αυξανόμενες απαιτήσεις και ανάγκες της σύγχρονης εποχής.

Η διαχείριση του περιβάλλοντος αποτελεί μια ιδιαίτερη και σημαντική πρόκληση. Η GreenFence, σεβόμενη ότι οι ενεργειακές πηγές δεν είναι ανεξάντλητες και αντιλαμβανόμενη ότι οι δραστηριότητές της θα μπορούσαν δυνητικά να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια τόσο για τη μείωση των επιπτώσεων αυτών, όσο και για τη διατήρηση της ισορροπίας του οικοσυστήματος. Για τους λόγους αυτούς, η GreenFence – στα πλαίσια της υγιούς επιχειρηματικότητας και στηριζόμενη στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης – συμμορφώνεται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με τους κώδικες δεοντολογίας που αφορούν τη λειτουργία της και μεριμνά για τη λήψη προληπτικών και διορθωτικών μέτρων για την αποτροπή της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Όλες οι δράσεις και οι δραστηριότητές της συμπλέουν με όσα ορίζονται στο Άρθρο 24 του Συντάγματος, σχετικά με την Προστασία του Περιβάλλοντος, με τον Ν.4819/2021 που αφορά σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των Αποβλήτων και την Ανακύκλωση και τον Ν.4042/2012 για την Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος. Επιπλέον, η GreenFence, προς επίτευξη των στόχων της, εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης συμμορφούμενο με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EMAS και το πρότυπο ISO 14001:2015.

Ορισμοί/Συντμήσεις

 • ΣΠΔ: σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Περιβαλλοντική Επίπτωση: κάθε αλλαγή στο περιβάλλον που προέρχεται από εξωτερικούς παράγοντες.
 • Οικοσύστημα: βασική οικολογική μονάδα που αποτελείται από το φυσικό περιβάλλον και τους οργανισμούς που ζουν σε αυτό. Περιλαμβάνει βιοτικά και αβιοτικά στοιχεία όπως νερό, χώμα, ήλιος, αέρας.
 • ESG: Environmental, Social and Corporate Governance ( περιβαλλοντική, κοινωνική και εταιρική διακυβέρνηση).
 • Απειλές: οι δυνητικές δυσμενείς καταστάσεις οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν επί μέρους δραστηριότητες, προϊόντα, υπηρεσίες ή κτηριακές υποδομές της GreenFence, με αρνητικές επιπτώσεις στις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις ή και στην περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα.
 • Πράσινη Επιχειρηματικότητα: σύγχρονη μορφή οικονομικής δραστηριότητας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εταιρειών για κερδοφορία και ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη τη περιβαλλοντική διάσταση.
GreenFence-environment

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Στόχοι

Η Διοίκηση της GreenFence δεσμεύεται για τη διαρκή εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης καθώς και για τη συνεχή βελτίωσή του. Η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης θα επιτυγχάνεται μέσω της επανεξέτασης και της αναθεώρησης τόσο αυτού, όσο και των τεθειμένων στόχων. Ως γενικοί στόχοι διαχείρισης περιβάλλοντος καθορίζονται οι εξής:

 • Η συνεχής διερεύνηση ανάληψης προληπτικών ή διορθωτικών πρωτοβουλιών για την πιο παραγωγική χρήση των πόρων που απαιτούνται για την αποτελεσματική λειτουργία της GreenFence.
 • Η συνεχής ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος .
 • Η διαρκής προσπάθεια μείωσης των πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον μέσω ανασχεδιασμού των δρομολογίων και της ανανέωσης των μεταφορικών της μέσων.
 • Η δημοσίευση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της GreenFence, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται για τη μείωση των επιπτώσεων αυτών.
 • Η διατήρηση και η ενίσχυση του κύρους της εταιρείας ως προς την προστασία του περιβάλλοντος.

Η επίτευξη των γενικών αυτών στόχων γίνεται με την εφαρμογή μεθόδων ελέγχου, παρακολούθησης και μέτρησης όλων των διεργασιών που υπάγονται στις λειτουργίες του σχεδιασμού και της παραγωγής των προϊόντων/ υπηρεσιών των προμηθειών και των συνεργασιών, της τεχνικής υποστήριξης κλπ καθώς και με τον ορισμό συγκεκριμένων μετρήσιμων στόχων διαχείρισης. Στα πλαίσια εφαρμογής της περιβαλλοντικής διαχείρισης, πολιτικής και επίτευξης των ισχυόντων ή των αναθεωρημένων σκοπών και στόχων, η GreenFence. παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα και υλοποιεί προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα οποία κοινοποιεί κατάλληλα σε όλους τους εμπλεκόμενους.

Η Πολιτική της GreenFence:

 • Επιδιώκει τη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων
 • Στοχεύει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
 • Υποστηρίζει και προωθεί την ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας
 • Μεριμνά για τη διαχείριση του περιβαλλοντικού κλιματικού κινδύνου
 • Παρακολουθεί και μετρά τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις με σκοπό τη μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία της
 • Θέτει στόχους βελτίωσης
 • Εφαρμόζει και αξιολογεί δράσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος (πχ προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και νερού, ανακύκλωσης, διαχείρισης απορριμμάτων)
 • Υιοθετεί στρατηγική ESG ενσωματώνοντας δράσεις και πολιτικές φιλικές προς το περιβάλλον.
 • Ευαισθητοποιείται σε θέματα ευημερίας της κοινωνίας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της στήριξης ενός βιώσιμου αύριο για όλους. Στα πλαίσια της στρατηγικής αυτής συλλέγονται δεδομένα, αξιολογούνται και σύμφωνα με ειδικούς δείκτες εξάγονται συμπεράσματα σε σχέση με το αποτύπωμα της GreenFence-MetalLogic στο περιβάλλον. Στόχος είναι η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
 • Φροντίζει για τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού της σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, επιδιώκοντας την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και υιοθέτησης υπεύθυνης στάσης απέναντι στο περιβάλλον.
 • Γίνεται αξιολόγηση της απειλής, προσπάθεια πρόβλεψης συμβάντος και διερεύνηση πιθανότητας να συμβεί εκ νέου.
 • Γίνεται εκτίμηση της επίπτωσης στη δημόσια εικόνα και στα ενδιαφερόμενα μέρη.
GreenFence-environment

Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα πολιτική εκτείνεται σε όλο το προσωπικό, τα στελέχη, τους συνεργάτες και προμηθευτές της GreenFence και αφορά όλες τις ενέργειες, τις διεργασίες και δραστηριότητές της. Η Διοίκηση της GreenFence δεσμεύεται για την ακριβή συμμόρφωση στην παρούσα πολιτική και για την απόκτηση των απαραίτητων μέσων προς επίτευξη της περιβαλλοντικής επίδοσης που προδιαγράφει η πολιτική.