gdpr
law
shaking hands

GDPR& Νόμοι

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (2016/679) (GDPR) είναι ο νέος νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντικαθιστά πανευρωπαϊκά κάθε προηγούμενη νομοθεσία.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε:

 • Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ελευθερία των φυσικών προσώπων. Περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
 • Ο νέος Κανονισμός 2016/679 έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς να απαιτείται η ψήφιση αντίστοιχου εθνικού νόμου.
 • Έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει σε μεμονωμένα άτομα να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων και να επιβάλλει νέες υποχρεώσεις σε οργανισμούς που συλλέγουν, διαχειρίζονται ή αναλύουν τέτοιου είδους δεδομένα. Συνεπώς απαιτείται από όλους τους φορείς στην Ευρώπη, μια ολοκληρωμένη διαδικασία υιοθέτησης του κανονισμού που καταλήγει σε θετική δήλωση συμμόρφωσης.
 • Για την Ελλάδα η αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είναι η «ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» (ΑΠΔΠΧ)

Τι είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

Είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως σε όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας, σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. Τι είναι τα ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα; Οι οργανισμοί και οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής υποστήριξης, καθώς και όλοι οι επαγγελματίες του τομέα της Υγείας, έχουν αυξημένες υποχρεώσεις από την εφαρμογή του Κανονισμού. Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ορίζονται τα δεδομένα που αφορούν :

 • Ιατρικό ιστορικό (Διαγνώσεις, συνταγές, παραπομπές, παραπεμπτικά, γνωματεύσεις, αποτελέσματα εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων),
 • Φυλετική ή εθνική προέλευση,
 • Πολιτικά φρονήματα και θρησκευτικές πεποιθήσεις,
 • Πληροφορίες σχετικές με την ερωτική ζωή,
 • Ποινικές διώξεις ή καταδίκες.

Βασικοί ορισμοί (Άρθρο 4)

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Υπεύθυνος Επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους – μέλους,

«Εκτελών Την Επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Σύστημα Αρχειοθέτησης»: κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι προσβάσιμα με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια, είτε το σύνολο αυτό είναι συγκεντρωμένο είτε αποκεντρωμένο είτε κατανεμημένο σε λειτουργική ή γεωγραφική βάση

Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»:

 • Υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων(«νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»)
 • Συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. Η περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 («περιορισμός του σκοπού»)
 • Είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»)
 • Είναι ακριβή και – όταν είναι αναγκαίο – επικαιροποιούνται. Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια»),
 • Διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων, μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερα διαστήματα, εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας, ή για στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 και εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτεί ο παρών κανονισμός για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»),
 • Υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).
 • Ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωση με την παράγραφο 1 («λογοδοσία»).

GDPR & ΝΟΜΟΙ

Γιατί Δημιουργήθηκε το GDPR και τι αλλάζει στην καθημερινότητά μας;

Δικαίωμα Διαγραφής:

Το δικαίωμα διαγραφής (ή δικαίωμα στη λήθη), παρέχει στο πρόσωπο των δεδομένων τη δυνατότητα να διαγράψει τα προσωπικά του δεδομένα ο υπεύθυνος δεδομένων και έτσι να σταματήσει την περαιτέρω διάδοσή τους και ενδεχομένως την επεξεργασία τους από τρίτους. Το άρθρο 17 αναφέρει, ότι το πρόσωπο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατόπιν σχετικού αιτήματος, υποχρεούται να διαγράψει δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία,
 • το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία,
 • το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία,
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα,
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους – μέλους, στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας,
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών.

Νομικό Πλαίσιο

Η παραβίαση προσωπικών δεδομένων μπορεί να έχει, αναλόγως την πράξη, μέχρι και Ποινικές Κυρώσεις βάσει των Άρθρων 370 και 371.

Κληρικοί, δικηγόροι και κάθε είδους νομικοί παραστάτες, συμβολαιογράφοι, γιατροί, μαίες, νοσοκόμοι, φαρμακοποιοί και άλλοι λειτουργοί ή επαγγελματίες, στους οποίους κάποιοι εμπιστεύονται συνήθως λόγω του επαγγέλματός τους ή της ιδιότητάς τους ιδιωτικά απόρρητα, καθώς και οι βοηθοί των προσώπων αυτών, οι οποίοι φανερώνουν ιδιωτικά απόρρητα, που τους τα εμπιστεύτηκαν ή που τα έμαθαν λόγω του επαγγέλματός τους ή της ιδιότητάς τους, τιμωρούνται με φυλάκιση ως ένα έτος ή χρηματική ποινή. Ποινικός Κώδικας άρθρο 371 παρ. 1.

Ποινικός Κώδικας

Η αρχή προστασίας δεδομένων έχει εκδώσει αρκετές οδηγίες σχετικά με τις πρακτικές για την προστασία αλλά και καταστροφή προσωπικών δεδομένων.
– Οδηγία ασφαλή καταστροφή προσωπικών δεδομένων 2005

Άλλες Ευρωπαϊκές διατάξεις που ασχολούνται με το θέμα είναι η “Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Άρθρο 6), η “Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Άρθρο 8)” και ο “Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Άρθρο 8)”.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της “Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων

GreenFence και GDPR

Κάποια πράγματα είναι μόνο για εμάς και αυτό το κατανοούμε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο. Η αξία των προσωπικών δεδομένων είναι κάτι το πολύτιμο που έχει φτιάξει ο κάθε άνθρωπος από και για τον εαυτό του, συνήθως με πολύ κόπο και δεν πρέπει να πέφτει σε λάθος χέρια.

Η εμπιστοσύνη σας σε εμάς είναι η δύναμή μας και γι' αυτό η εταιρεία μας επιλέγει προσεκτικά τους υπαλλήλους της. Όλοι οι υπάλληλοί μας, που έρχονται σε επαφή (σε οποιαδήποτε σημείο της καταστροφής και ανακύκλωσης εμπιστευτικών/απόρρητων υλικών) με προσωπικά δεδομένα, έχουν υπογράψει Σύμβαση Εμπιστευτικότητας και Μη Γνωστοποίησης οποιονδήποτε προσωπικών δεδομένων λάβουν γνώση. Παρ' όλα αυτα, έχουμε οργανώσει τη μεθοδολογία Εμπιστευτικής Καταστροφής και Ανακύκλωσης, με τέτοιον τρόπο ώστε κανείς να μην έρχεται σε επαφή με τα περιεχόμενα και τα δεδομένα των υλικών.

Προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι ώστε να σας παρέχουμε την ασφάλεια που ΠΡΕΠΕΙ να έχετε, αλλά ταυτόχρονα να νοιώθετε και ασφαλείς μαζί μας.

GreenFence