GDPR

Γιατί δημιουργήθηκε το GDPR;

 • Καταργεί ως ξεπερασμένη πλέον, την Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/46/ΕΚ
 • Το GDPR αποτελεί εξέλιξη των υφιστάμενων κανόνων δεδομένων της ΕΕ, της οδηγίας για την προστασία δεδομένων (DPD).
 • Αντιμετωπίζει πολλές από τις ελλείψεις της DPD, προσθέτοντας απαιτήσεις για την τεκμηρίωση των διαδικασιών ΙΤ (Information Technology), την εκτίμηση κινδύνου υπό ορισμένες προϋποθέσεις, την κοινοποίηση στον καταναλωτή και τις αρχές όταν υπάρχει παραβίαση καθώς και την ενίσχυση των κανόνων για την ελαχιστοποίηση των δεδομένων.
 • Ένας τρόπος για να περιγράψουμε το GDPR, είναι ότι νομοθετεί απλώς πολλές ιδέες για την ασφάλεια των δεδομένων, την ελαχιστοποίηση συλλογής προσωπικών δεδομένων, τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που δεν είναι πλέον απαραίτητα και τον περιορισμό της πρόσβασης στα δεδομένα.

Τι αλλάζει το GDPR;

 • Έχει πλέον, εκτεταμένη αρμοδιότητα καθώς ισχύει για ΌΛΕΣ τις εταιρείες και οργανισμούς που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα.
 • Οι όροι για τη συναίνεση έχουν ενισχυθεί και οι εταιρείες δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν δυσανάγνωστες και γεμάτους νομικούς όρους προϋποθέσεις, καθώς η αίτηση συναίνεσης πρέπει να παρέχεται με κατανοητό και εύκολο τρόπο.
 • Μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο μέχρι 4% του ετήσιου συνολικού κύκλου εργασιών ή έως 20 εκατομμύρια ευρώ (Όποιο είναι μεγαλύτερο).
 • Παρέχει περιθώρια χειρισμού στα κράτη – μέλη, ώστε να εξειδικεύσουν τους κανόνες τους, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («ευαίσθητα δεδομένα»).

Τι αλλάζει το GDPR στην καθημερινότητα;

 • Κοινοποίηση παραβίασης:

Σύμφωνα με το GDPR, η κοινοποίηση παραβίασης θα καταστεί υποχρεωτική σε όλα τα κράτη – μέλη όπου μια παραβίαση δεδομένων ενδέχεται να “οδηγήσει σε κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων”. Αυτό πρέπει να γίνει εντός 72 ωρών από την στιγμή που η παραβίαση γίνει αντιληπτή. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων, θα υποχρεούνται επίσης να ειδοποιούν τους πελάτες τους και τους ελεγκτές, «χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση», μόλις καταλάβουν την παραβίαση δεδομένων.

 • Δικαίωμα πρόσβασης:

Μέρος των διευρυμένων δικαιωμάτων των προσώπων, είναι το δικαίωμά τους να λαμβάνουν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων την επιβεβαίωση του κατά πόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία, που και για ποιο σκοπό. Επιπλέον, πρέπει να παρέχεται δωρεάν αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ηλεκτρονική μορφή. Αυτή η αλλαγή είναι μια δραματική αλλαγή στη διαφάνεια των δεδομένων.

Άρση υποχρέωσης γνωστοποίησης:
 • Η υποχρέωση αυτή δεν συνέβαλε αρκετά στη βελτίωση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Γενικές υποχρεώσεις γνωστοποίησης τέτοιου είδους, χωρίς διαφοροποιήσεις, θα πρέπει να καταργηθούν και να αντικατασταθούν με αποτελεσματικές διαδικασίες και μηχανισμούς.
 • Αυτά τα είδη ενεργειών επεξεργασίας ενδέχεται να είναι εκείνα που, ιδίως, περιλαμβάνουν τη χρήση νέων τεχνολογιών.
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) – Άρθρο 37:

Ο διορισμός του κρίνεται απαραίτητος για τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον εκτελών την επεξεργασία σε κάθε περίπτωση όπου:

 • η επεξεργασία διενεργείται από δημόσια αρχή ή φορέα, εκτός από δικαστήρια που ενεργούν στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους αρμοδιότητας,
 • οι βασικές δραστηριότητες του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, συνιστούν πράξεις επεξεργασίας οι οποίες, λόγω της φύσης, του πεδίου εφαρμογής και/ή των σκοπών τους, απαιτούν τακτική και συστηματική παρακολούθηση των υποκειμένων σε μεγάλη κλίμακα,
 • οι βασικές δραστηριότητες του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, συνιστούν μεγάλης κλίμακας επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα υγείας, καθώς και δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα.

Στην έννοια των δραστηριοτήτων «μεγάλης κλίμακας» υπάγονται τα νοσοκομεία, οι ασφαλιστικές, όπως και οι φαρμακευτικές εταιρείες που δύνανται να επεξεργάζονται πληθώρα προσωπικών δεδομένων και δη ευαίσθητων, όπως δεδομένα υγείας ασθενών. Ανάθεση & Υποχρεώσεις Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO):

 • Διορισμός βάσει επαγγελματικών προσόντων, και ιδίως με βάσει την εμπειρογνωσία που διαθέτει στον τομέα του δικαίου προστασίας προσωπικών δεδομένων και των αντίστοιχων πρακτικών, και την ικανότητα εκπλήρωσης των καθηκόντων.
 • Ο ορισμός «Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων» γίνεται εγγράφως.
 • Ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» και ο «Εκτελών Επεξεργασία», κοινοποιούν στην Αρχή το όνομα και την ιδιότητα του υπευθύνου προστασίας δεδομένων.
 • Ο «Yπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων» δεσμεύεται από «υποχρέωση εχεμύθειας» και οφείλει να μην αποκαλύπτει σε οποιονδήποτε τρίτο, γεγονότα ή πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση του από τη θέση του, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ’ ευκαιρία αυτών.
Ο Ρόλος του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων DPO:
 • είναι πρωτίστως συμβουλευτικός και υποστηρικτικός
 • λειτουργεί ως σύνδεσμος επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές

Λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο που συνδέεται με τις πράξεις επεξεργασίας, συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων οφείλει να ενημερώνει και να συμβουλεύει τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία  σχετικά με τις προβλεπόμενες νομοθετικές επιταγές για την προστασία δεδομένων, καθώς επίσης να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου παραβίασης. Το άρθρο 38 του GDPR ορίζει πως ο DPO λογοδοτεί στο ανώτατο επίπεδο της διοίκησης, δεν λαμβάνει εντολές για την άσκηση των καθηκόντων του, δεν ευθύνεται για την μη συμμόρφωση του υπεύθυνου/εκτελούντος την επεξεργασία, δεν απολύεται, ούτε του επιβάλλονται κυρώσεις επειδή άσκησε το καθήκον του.

Καθήκοντα του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (DPO):
 • να ενημερώνει και να συμβουλεύει τον «Υπεύθυνο επεξεργασίας» και τους υπαλλήλους που διενεργούν επεξεργασία για τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και άλλες διατάξεις του εθνικού δικαίου ή του δικαίου της Ένωσης,
 • να παρακολουθεί τη συμμόρφωση σχετικά με την προστασία των δεδομένων και με τις πολιτικές του υπεύθυνου, συμπεριλαμβανομένων της ανάθεσης αρμοδιοτήτων, της ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας και των σχετικών ελέγχων,
 • να παρέχει συμβουλές, έπειτα από σχετικό αίτημα, όσον αφορά στην εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την προστασία των δεδομένων και να παρακολουθεί τη συμμόρφωση,
 • να συνεργάζεται με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
 • να ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας για την Αρχή, για ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία.
Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού:
 • Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο εκτελούντες την επεξεργασία, οι οποίοι παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις, ιδίως από πλευράς εμπειρογνωμοσύνης, αξιοπιστίας και πόρων, για την εφαρμογή τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την ασφάλεια της επεξεργασίας.
 • Η προσχώρηση του εκτελούντος την επεξεργασία σε εγκεκριμένο κώδικα συμπεριφοράς ή εγκεκριμένο μηχανισμό πιστοποίησης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο για να αποδειχθεί η συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας.
 • Η εκτέλεση της επεξεργασίας από εκτελούντα την επεξεργασία θα πρέπει να διέπεται από σύμβαση ή άλλη νομική πράξη, βασιζόμενη στο ενωσιακό δίκαιο ή στο δίκαιο των κρατών – μελών, που συνδέει τον εκτελούντα την επεξεργασία με τον υπεύθυνο επεξεργασίας, στην οποία καθορίζονται το αντικείμενο και η διάρκεια της επεξεργασίας, η φύση και οι σκοποί της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και οι κατηγορίες των υποκειμένων των δεδομένων.

GreenFence

Ο Συνεργάτης σας στην Εμπιστευτική Καταστροφή!

GreenFence