Money

Πολιτική Κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας

Εισαγωγή

Η νομιμοποίηση των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας αποτελούν πηγή σοβαρής ανησυχίας για το χρηματοπιστωτικό σύστημα των χωρών/ μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ασφάλεια των πολιτών της.

Η Διοίκηση της GreenFence, αντιλαμβανόμενη την βαρύτητα του ζητήματος, των νομικών συνεπειών που μπορούν ανακύψουν από τέτοιες δραστηριότητες, καθώς και τις επιπτώσεις που θα έχουν τόσο στη φήμη και την αξία της εταιρείας, όσο και στο προσωπικό της, διατηρεί διαφάνεια ως προς τις συναλλαγές της, ενώ μεριμνά για την νομιμότητα όλων των δραστηριοτήτων και ενεργειών της.

Για το λόγο αυτό, η GreenFence συμμορφώνεται πλήρως με τον Ν. 4557/2018 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Ορισμοί/Συντμήσεις

 • ΞΒΧ/ΧΤ: Σύντμηση του όρου «Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος / Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας». Οι όροι Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος και Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες έχουν την ίδια έννοια.
 • Πολιτική: Η παρούσα πολιτική της GreenFence για την αντιμετώπιση του κινδύνου ΞΒΧ/ΧΤ.
 • Υπεύθυνος Συμμόρφωσης: Στην περίπτωση της GreenFence, Υπεύθυνος Συμμόρφωσης είναι το πρόσωπο που ορίζεται σε εταιρικό επίπεδο (κατ’ εφαρμογή και των διατάξεων των άρθρων 36 και 38 του νόμου 4557/2018) προκειμένου να συντονίζει τις δραστηριότητες των Υπευθύνων Συμμόρφωσης όλων των συναλλασσόμενων μερών της εταιρείας και να ανταλλάσσει με αυτούς τις σχετικές πληροφορίες, όπου απαιτείται.

Πεδίο και Μέσα Εφαρμογής

Η παρούσα πολιτική εκτείνεται και αφορά όλα τα συναλλασσόμενα και ενδιαφερόμενα μέρη, για το λόγο αυτό η γνωστοποίησή της γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο.

Η συμμόρφωση με τα οριζόμενα από την πολιτική αυτή είναι υποχρεωτική και δεσμεύει τα μέρη να πράττουν ό,τι είναι εφικτό για την πρόληψη και καταστολή του ΞΒΧ/ ΧΤ. Η δέσμευση των ενδιαφερόμενων μερών ως προς τη συμμόρφωση με την παρούσα πολιτική επιδιώκεται με διάφορα μέσα, όπως η ενυπόγραφη δήλωση αποδοχής του Κώδικα Δεοντολογίας της GreenFence, ή η συμπερίληψη και υπογραφή συγκεκριμένων όρων στα συμβατικά κείμενά της.

Η GreenFence επιδιώκει τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση των υπαλλήλων της σε θέματα καταπολέμησης του ΞΒΧ/ ΧΤ και τη συνεπή εφαρμογή κατά περίπτωση των απαιτούμενων ελέγχων και διαδικασιών.

Η Διοίκηση της GreenFence, κατόπιν εισηγήσεως του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης, είναι αρμόδιο όργανο έγκρισης της παρούσας πολιτικής και επεξεργασίας της σε ενδεχόμενη ανάγκη αναθεώρησης της σε περίπτωση που:

 • Προκύψουν σημαντικές αλλαγές στην οργανωτική δομή της εταιρείας
 • Εισάγονται νέα προϊόντα ή υπηρεσίες ή υπάρχει ουσιώδης τροποποίηση υφιστάμενων παρεχόμενων προϊόντων/ υπηρεσιών
 • Διαπιστώνονται μεταβολές σε σχετικό νομοθετικό/ κανονιστικό πλαίσιο
 • Η εταιρεία κρίνει ότι είναι απαραίτητη η σχετική επεξεργασία και αναθεώρηση.

Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης, μεριμνά για την ενημέρωση των υπαλλήλων της GreenFence και την πλήρη σύμπλευσή τους με τις επιδιώξεις της για την εξάλειψη του κινδύνου ΞΒΧ/ ΧΤ.

Η Πολιτική

Η GreenFence, το προσωπικό της, όσο και οι συνεργάτες της, προκειμένου να εξαλειφθεί ο κίνδυνος ΞΒΧ/ ΧΤ οφείλουν να συμμορφώνονται στα οριζόμενα από την παρούσα Πολιτική σύμφωνα με τα εξής:

 • Κατανόηση και εφαρμογή της παρούσας πολιτικής όπως και όλων των μέτρων δέουσας επιμέλειας, όπως περιγράφονται σε αυτήν.
 • Πληροφόρηση και ενημέρωση των συναλλασσόμενων με την GreenFence ως προς την πολιτική που ακολουθεί
 • Διαρκής εγρήγορση για τον εντοπισμό ύποπτων ή ασυνήθιστων συναλλαγών και συμπεριφορών πελατών και σχετική εσωτερική αναφορά σε περίπτωση ανακολουθίας της υφιστάμενης πολιτικής.
 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές ενέργειες που σχετίζονται με την ενημέρωση και την πρόληψη του φαινομένου ΞΒΧ/ ΧΤ.
 • Εχεμύθεια και τήρηση του απορρήτου πληροφοριών, αναφορικά με πελάτες για τους οποίους διενεργούνται έρευνες ως προς τον εντοπισμό παράνομων δραστηριοτήτων.
 • Άμεση ανταπόκριση ως προς τα αιτήματα των αρμόδιων στελεχών της GreenFence ή του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης για παροχή γραπτών, προφορικών ή άλλου είδους πληροφορίων σε σχέση με συναλλαγές πελατών και συνεργατών.
 • Διασφάλιση του μέγιστου δυνατού επιπέδου ασφαλείας των πληροφοριών που καταχωρούνται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας

Προς εντοπισμό και αποφυγή περιστατικών ΞΒΧ/ΧΤ η GreenFence εφαρμόζει διαδικασία δέουσας επιμέλειας υιοθετώντας μία σειρά μέτρων και εκτελώντας ποικίλες εργασίες. Τα μέτρα δέουσας επιμέλειας υλοποιούνται χρονικά από την GreenFence πριν τη σύναψη της οποιασδήποτε επιχειρηματικής σχέσης ή τη διενέργεια συναλλαγών. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η γνώση του συνεργάτη (KYP) και η γνώση του πελάτη (KYC). Με τον τρόπο αυτό η GreenFence διασφαλίζει συγκεκριμένα μέτρα και προϋποθέσεις.

Συνέπειες μη Συμμόρφωσης

Οποιαδήποτε αποτυχία/ αδυναμία συμμόρφωσης με τις προβλέψεις της παρούσας Πολιτικής θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει στην εμπλοκή της εταιρίας σε σοβαρά συμβάντα/ γεγονότα ΞΒΧ/ΧΤ προκαλώντας στη συνέχεια ενδεικτικά:

- Δυσφήμιση της GreenFence με αρνητικές δυνητικά επιπτώσεις στην επιχειρηματική της συνέπεια.
- Επιβολή στην εταιρεία υψηλών χρηματικών προστίμων, ποινικών και διοικητικών κυρώσεων.
- Παρεμπόδιση των εταιρικών στρατηγικών σχεδίων και στόχων
- Επιβολή προσωποποιημένων διοικητικών ή/και ποινικών, ή/και οικονομικών κυρώσεων στα ενδιαφερόμενα μέρη

Εάν διαπιστωθεί οποιαδήποτε ανακολουθία αναφορικά με τα παραπάνω παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στο compliance@greenfence.gr, ή τηλεφωνικώς στο 22990 42494.